Regulamin

Regulamin określa warunki korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.royalbox.pl

1. Słownik

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.royalbox.pl.
 2. Usługodawca – ROYALBOX MARCIN OLESIAK z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400 przy ulicy Michała Kleofasa Ogińskiego 91, NIP 5992737395, REGON 521357440, telefon: +48 880 920 030, poczta elektroniczna: biuro@royalbox.pl .
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę z Usługodawcą.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Produkt – 1. program dietetyczny, obejmujący co najmniej okres abonamentowy od poniedziałku do piątku lub od poniedziałku do niedzieli,składający się z 4 do 5 posiłków na każdy dzień, lub 2. konsultacja dietetyczna, lub 3. plan treningowy.
 6. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 7. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu www.royalbox.pl, której przedmiotem jest wybrany przez Klienta Produkt lub Usługa.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO DZDIETA.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies oraz Java Script,
  c) dostęp do poczty elektronicznej.
 5. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

3. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca za pomocą Serwisu internetowego świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  a) prowadzenie Konta klienta w Serwisie,
  b) umożliwienie składania zamówień na Produkty za pomocą Formularza zamówienia.
 2. Usługi określone w ust. 1 są nieodpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 lit. a, zawierana jest z Klientem na czas nieokreślony w momencie dokonania przez niego poprawnej rejestracji w Serwisie internetowym za pomocą Formularza rejestracji.
 4. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 lit. b, zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza odstąpienia do Usługodawcy.
 5. Konto klienta w Serwisie internetowym może posiadać wyłącznie Klient, który dokonał poprawnej rejestracji.
 6. Rejestracja odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie Usługodawcy Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje adres poczty elektronicznej (e-mail) służący do kontaktu z Usługodawcą, ustala hasło które umożliwia dostęp do Konta klienta.
 7. Aktywacja Konta klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.
 8. Klient upoważniony jest do posiadania wyłącznie jednego Konta klienta.
 9. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta klienta.
 10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywaniu osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta klienta.
 11. Klient zobowiązany jest do posługiwania się w Serwisie internetowym jedynie danymi dotyczącymi jego osoby i zgodnymi ze stanem faktycznym, a w przypadku zmiany danych zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji w Serwisie

4. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem umowy jest Usługa lub Produkt dostępne pod adresem www.royalbox.pl
 2. Zamówione posiłki dostarczane są w zamkniętych pojemnikach, które nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, lub plastikowych opakowaniach, które posiadają zamknięcie wieczkiem. Na każdym pojemniku naklejona jest informacja zawierająca: nazwę, sposób przechowywania. Pojemniki dostarczane są w torbie papierowej z danymi Klienta zawierającymi: imię, nazwisko, adres, numer telefonu.
 3. Ceny poszczególnych posiłków lub ich zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia, określone są w zakładce Cennik na stronie internetowej www.royalbox.pl.

5. Zakup produktu

 1. Zamówienie Produktu następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta:a) przy wykorzystaniu opcji „dodaj do Koszyka” na stronie internetowej www.royalbox.pl. z zastrzeżeniem, iż z metody tej mogą korzystać jedynie Klienci posiadający aktywne Konto klienta,
  b) telefonicznie w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku: pod numerem telefonu +48 880 920 030
  c) podczas spotkania z dietetykiem Usługodawcy po uprzednim umówieniu terminu pod numerem telefonu +48 880 920 030
 2. Usługodawca udostępnia następujące rodzaje Produktu:1. Dieta odchudzająca
  2. Dieta zbilansowana
  3. Dieta sportowa
 3. Dodanie nowych Produktów opisanych w ust. 2 nie stanowi zmiany Regulaminu.
 4. W celu złożenia zamówienia opisanego w ust 1, Klient dokonuje wskazania Produktu oferowanego przez Usługodawcę, określając rodzaj programu dietetycznego, kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu, okres czasu przez który Produkt będzie dostarczany (Okres abonamentowy) oraz czy Produkt będzie dostarczany w weekendy Poza wskazaniem Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres dostawy, adres mailowy, numer telefonu.
 5. Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.
 6. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do zapłaty (wraz z kosztami dostawy jeżeli dotyczą) oraz informację o przewidywanym czasie dostawy Produktu.
 7. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 18 godzin od otrzymania wiadomości od Usługodawcy na adres: reklamacje@dzdieta.pl. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.

6. Płatność za zamówienie

 1. Klient może dokonać zapłaty za złożone Zamówienie przelewem bankowym na rachunek bankowy:
  93 1090 1900 0000 0001 4986 6624 lub gotówką na spotkaniu z dietetykiem, zgodnie z wysłanym drogą mailową rozliczeniem złożonego zamówienia.
 2. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą należności za dane Zamówienie lub dzień pokwitowania odbioru gotówki.
 3. Usługodawca wstrzymuje się z realizacją Zamówienia do otrzymania zapłaty za dane Zamówienie.
 4. W celu przyspieszenia realizacji Zamówienia Klient może wysłać drogą mailową na adres zamowienia@royalbox.pl bankowe potwierdzenie dokonania płatności.
 5. Usługodawca w związku z §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolniony jest z wydawania Klientowi paragonu fiskalnego. Na życzenie Klienta po otrzymaniu stosownych danych Usługodawca wystawia fakturę VAT.

7. Warunki realizacji zamówienia i dostawy

 1. Zamówienia złożone do piątku danego tygodnia do godz. 15.00 będą realizowane od poniedziałku następnego tygodnia, z uwzględnieniem postanowień punktu 6.
 2. W przypadku weekendów Zamówienia dostarczane są na dwa dni: sobotę i niedzielę.
 3. Dostawy nie odbywają się w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy. W przypadku Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz długich weekendów Usługodawca planuje dostawy w innym systemie, niż standardowo informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej, poprzez umieszczenie informacji w Serwisie internetowym.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:a) złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
  b) braku dokonania płatności za zakupiony Produkt w terminie 48 godzin;
  c) rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu;
  d) Jeżeli usługodawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia w podanych przez klientach godzinach.
 5. Dostawa Produktu jest dokonywana przez Usługodawcę na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 6. Dostawa Produktu odbywa się o czasie uzgodnionym z Klientem w godzinach porannych ale nie później niż do godziny 10.00.
 7. Koszt dostawy Produktu na obszarze oznaczonym na mapie umieszczonej w Serwisie internetowym jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku” dostępnym na stronie Serwisu internetowego. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza oznaczony obszar koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.
 8. Klient otrzymuje rabat za odbiór własny zamówionych Produktów. Informacja o wysokości rabatu znajduje się w Serwisie internetowym.
 9. Klient ma prawo do jednorazowego wstrzymania dostaw w trakcie trwania wykupionego okresu abonamentowego po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@royalbox.pl powiadomieniu Usługodawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem 2 dni roboczych do godziny 11.00. Okres abonamentowy zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło do wstrzymania dostawy.
 10. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją zaproponowanych przez Usługodawcę składników Produktów. W razie gdy Klient posiada dolegliwości zdrowotne, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów, złożenie zamówienia wymaga uprzedniej konsultacji dietetycznej, która pozwoli zindywidualizować Produkt.
 11. Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji przekazanych przez Klienta, o których mowa w ust. 10 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Usługodawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub reakcję organizmu.
 12. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia z powodu nieobecności osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia, lub innych okoliczności, nie zgłoszonych z trzydniowym wyprzedzeniem, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień, lub zgłaszania innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 13. W sytuacji wystąpienia siły wyższej powodującej utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu, a Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.

8. Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku umów o świadczenie drogą elektroniczną usług opisanych w punkcie 3 ust. 1 oraz w punkcie 4 z ograniczeniem do konsultacji dietetycznej i programu treningowego Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może odbyć się bez ograniczeń czasowych ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą.
 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Klient może złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca informuje, iż Klientowi będącemu Konsumentem zgodnie z art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o której mowa w art. 27 wskazanej ustawy, której przedmiotem jest program dietetyczny.

9. Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@royalbox.pl.
 2. Rozpatrywana jest reklamacja, która:a) złożona jest przez Klienta na odpowiedni adres,
  b) zawiera przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określa zakres działań, których wykonania Klient oczekuje,
  c) zawiera aktualne dane Klienta: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania lub adres odbioru Produktu, numer telefonu.
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą wysłania na adres biuro@royalbox.pl.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 48 godzin. W razie uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji Usługodawca poinformuje Klienta telefonicznie bądź drogą mailową.
 5. W przypadku uwzględnienia Reklamacji Usługodawca poinformuje Klienta o możliwości wymiany Produktu z danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z Zamówienia.
 6. W razie nieuwzględnienia Reklamacji z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi Usługodawcy, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Klient będzie zobowiązany do zapłaty za dostarczony posiłek lub posiłki w kwocie zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem Usługodawcy.

10. Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Usługodawca nie podnosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu internetowego wywołane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta klienta w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Blokada Konta klienta następuje na okres jednego miesiąca.
 4. W przypadku gdy Klient po zablokowaniu Konta klienta w dalszym ciągu dokonuje naruszeń, o których mowa w ust. 3, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta klienta, po wcześniejszym zawiadomieniu Klienta.
 5. Blokada bądź usunięcie Konta klienta nie powoduje przerwania lub zawieszenia realizacji zamówienia zgodnie z Okresem abonamentowym.

11. Postanowienia końcowe

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych oraz rozwiązań technicznych zastosowanych w Serwisie przysługują wyłącznie Usługodawcy.
 2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. Podczas korzystania z Serwisu zabrania się Usługobiorcom w szczególności:a) publikacji w Serwisie treści wulgarnych, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, narodowościowych, religijnych, promujących lub sprzyjających przestępczym działaniom, naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, obraźliwych lub stanowiących naruszenie innych dóbr prawnie chronionych,
  b) publikacji w Serwisie informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd,
  c) wykorzystywania Serwisu do zakładania klubów, stowarzyszeń, ich reklamowania oraz namawiania Usługobiorców do przejścia lub odwiedzin innych stron internetowych o działalności zbliżonej do prowadzonej przez Usługodawcę, bez zgody Usługodawcy.
 4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie Serwisu w formie elektronicznej umożliwiającej jego pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich publikacji.
 6. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Usługobiorca posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres Usługodawcy.
 7. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 8. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 9. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część.

Materiały do pobrania

Regulamin

Polityka prywatności

Formularz odstąpienia od umowy